4734 sayılı kanun kapsamındaki ihaleler ile ilgili kontrol listesi / teftiş rehberi

 

No Kontrol Kriteri
1. İhale işlemi için bütçede yeterli ödenek var mıdır? 4734/5, 5018/26
2. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmayan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmiş midir? 4734/5.
3. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünmüş müdür? 4734/5
4. İhale yetkilisi tarafından görevlendirilen ihale komisyonu mevzuata uygun olarak oluşturulmuş mudur? 4734/6
5. İhale komisyonu eksiksiz toplanmış mıdır, komisyon kararı çoğunlukla alınmış mıdır, ayrıca karar komisyon başkanı ve üyeleri tarafından ad soyad ve görev unvanları belirtilerek imzalanmış mıdır? 4734/6.
6. İhale yolu ile gerçekleştirilen alımlar ve işler için ihale işlem dosyası ile bu dosyada yer alması gereken belgelerden;

-ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli,

-ihale dokümanı (sözleşme, şartname veya idare tarafından eklenen belgeler)

-ilan metinleri,

-adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler,

-ihale komisyonu tutanak ve kararları,

Var mıdır? 4734/7.

7. İhaleye ilişkin yaklaşık maliyet, mevzuata ve piyasa rayiçlerine uygun olarak gerçekçi belirlenmiş midir? 4734/9, İlgili İhale Uygulama Yönetmelikleri
8. İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihi itibariyle Kamu İhale Kurumu tarfından belirlenen limitler dahilinde vergi borcu/sgk borcu olmadığına dair belgeler temin edilmiş ve ihale dosyasına konulmuş mudur?4734/10, Uygulama Yönetmelikleri, KİK Genel Tebliği 17.3, 17.4
9. İhale yolu ile gerçekleştirilen alımlar ile işlerde, ekonomik ve mali ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi amacıyla belge istenmiş midir? İstenmişse bu hususun ihale dokümanı ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilmiş midir? 4734/10
10. İhale yolu ile gerçekleştirilen işlerde, ihale dışı bırakılan istekli var mıdır? Varsa ihale dışı bırakılma sebebi mevzuata uygun mudur? 4734/10
11. İhale dokümanı içerisinde yer alan idari ve teknik şartnameler rekabeti engelleyici hususlar içermekte midir ve bütün isteklilere fırsat eşitliği sağlayacak şekilde hazırlanmış mıdır? 4734/12
12. İhale yolu ile gerçekleştirilen işlerde, mevzuatta belirtilen süre ve kurallar kapsamında ihale ilanı yapılmış mıdır ? 4734/13,24,25
13. İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtip sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları sağlanmış mıdır? 4734/15
14. İhale sürecinde yasak fiil ve davranışlar var mıdır? 4734/17
15. Kanunda belirtilen ihale yöntemi doğru belirlenmiş midir? 4734/18-21,48
16. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde idarenin öngördüğü hukuki gerekçe kanuna uygun olarak belirlenmiş midir? 4734/21-b,c,d,e

Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılmış mıdır? 4734/21

17. Doğrudan temin ile gerçekleştirilen işler mevzuatta sayılan hallere uygun mudur? 4734/22
18. Doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilen işlerde, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi/kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılmış mıdır? 4734/22
19. İhalelerde İdari şartnamede yer alması zorunlu hususlara yer verilmiş midir? 4734/27
20. İhalelerde fiyat farkı ödenecekse dokümanda fiyat farkı ile ilgili hüküm bulunmakta mıdır? 4734/27/s
21. İhale dokümanında yapılan değişiklik usulüne uygun yapılmış mıdır? 4734/29,55
22. İhalede tekliflerin hazırlanması ve sunulması kapsamında;

a-Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulmuş ve zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılıp zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanıp mühürlenmiş midir?

b-Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulup, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanması sağlanmış mıdır? 4734/30

23. a-İhaleye katılan tüm isteklilerden teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınmış mıdır?

b-Alınan teminat Kanunda belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerlerden midir?

c-Teminat olarak teminat mektubu alınmışsa süre belirtilmiş midir?

d-Belirtilmişse bu süre teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla mıdır? 4734/33-35.

24. İhale işlemlerinde tekliflerin alınması ve açılması işleri kapsamında;

a-30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaması işlemi gerçekleştirilmiş midir?

b-İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilip, usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilmiş midir? 4734/36

25. İhale işlemlerinde belge eksikliğine ilişkin işlemler başta olmak üzere, tekliflerin değerlendirilmesi işleri usulüne uygun yapılmış mıdır?4734/37
26. Teklif değerlendirme aşamasında, aşırı düşük teklif tespit edilmiş midir? Varsa teklif sahibinden açıklama istenmiş midir? Açıklama sonucunda mevzuata uygun işlem yapılmış mıdır? 4734/38
27. Teklif değerlendirilmesi sonucunda, ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde mi bırakılmıştır? 4734/37-38, 40.
28. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde fiyat dışındaki unsurların dikkate alınması halinde bu unsurların parasal değeri veya nispi ağırlıklarına ihale dokümanında yer verilmiş midir, yer verilmiş ise değerlendirme objektif kriterlere göre yapılmış mıdır? 4734/40.
29. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmeden sözleşme imzalanmış mıdır? 4734/41
30. a-İhale kararı onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin,

b-Sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin,

İhaleye katılmaktan yasaklı olup olmadığına ilişkin sorgulaması yapılmış mıdır? Buna ilişkin belgeler ihale dosyasında yer almakta mıdır? 4734/40,42

31. Sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınmış mıdır? Kati teminat süresi, işin  teminat süresini karşılıyor mudur? 4734/43,35
32. Sözleşme yapılma aşamasında isteklinin görev ve sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde idare tarafından isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmiş midir? 4734/44
33. a-Sözleşme yapılmasında idare görev ve sorumluluğunu yerine getirerek 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçtikten sonra üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilmiş midir?

 b-Bu kapsamda hazırlanan sözleşme ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun mudur? 4734/45,46

34. a-Sözleşme kapsamında teslim edilecek mallar ve hizmetler için mevzuata uygun olarak muayene ve kabul komisyonu oluşturulmuş mudur, muayene ve kabul işlemleri usulüne uygun yapılmış mıdır?

b-Aynı şekilde yapım işleri için kontrol teşkilatı oluşturulmuş mudur, kontrol işlemleri usulüne uygun yapılmış mıdır? 4735/11 ve İlgili Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikler

35. Sözleşme bedeli 1 miyon TL’yi geçen mal ve hizmet ile 2 milyon TL’yi geçen yapım işleri için ihale dosyalarında ön mali kontrol yapılmış mıdır? 5018/58; İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar/17.
36. İhale sonucu en geç on beş gün içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilmiş ve sonuç Kamu İhale Bülteninde yayınlanmış mıdır? 4734/47.
37. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması işlemleri usulüne uygun yapılmış mıdır? 4734/52
38. İhalelerle ile ilgili olarak idareye şikayet başvurusu yapılmış mıdır, yapılmışsa şikayet başvuruları usulüne uygun sonuçlandırılmış mıdır? 4734/54,55
39. İdare tarafından  şikayetin uygun bulunmaması halinde  KİK’e başvuru yapılmış mıdır, KİK tarafından verilen kararlar idarece  uygulanmış mıdır? 4734/54,56
40. İhale sürecinde 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlar hakkında;

a- Yasaklama kararı verilmesi için Bakanlığa yazı yazılmış mıdır?

b- Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş mudur  ? 4734/58,59

41. Görevlilerin ceza sorumluluğunu gerektiren durumlarıyla ilgili olarak haklarında işlem (disiplin, ceza kovuşturması, tazmin, bu kanuna aykırı hareketten hüküm giyen görevlilerin bu kanun kapsamındaki işlerde görev verilmemesi) yapılmış mıdır? 4734/60
42. Kanunun 21/f ve 22/d maddelerinde yer alan parasal limitler dahilinde yapılan harcamaların yıllık toplamı, idarenin bütçesine bu amaçla konulan ödeneğin %10’unu aşmış mıdır, aşmışsa Kamu İhale Kurumu’nun uygun görüşü alınmış mıdır? 4734/62-ı
43 İhaleye katılacak olanlardan aranacak (kamu kurumlarına ve özel sektöre yapılan işlere ait) iş deneyim belgeleri usulüne uygun mudur? Yapım işleri için iş deneyim belgesi aranması gerekliliğine uyulmuş mudur? 4734/10, İhale Uygulama Yönetmelikleri
44 Yüklenicilerin özel sektörde gerçekleştirdiği işlere ilişkin belediye tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri hazırlanmasında usulüne uygun işlem yapılmış mıdır? Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 43,44,45,46,47
45 Yaklaşık Maliyetin aşıldığı ihalelerde idare tarafından takdir yetkisi usulüne uygun olarak sorgulama yapılmış ve ödeneğine bakılmak suretiyle kamu yararı ile hizmet gerekleri  dikkate alınmış mıdır? KİK Genel Tebliği 16.3
46 İstisnalar kapsamında yapılan harcamalar bu madde kapsamında belirtilen işlerden midir? 4734/3
47 Acil kabul edilip avans yoluyla gerçekleştirilerek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun özellikle de 5.maddesinde belirtilen ilkeler kapsamı dışına çıkılmış mıdır? 5018/35
48 Hakediş ödemeleri ve kesin teminatın iadesi işlemlerinde; Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu yoktur yazısı ve ilişkisizlik belgesi bulunup bulunmadığı hususları incelenmiş midir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90. maddesi ve 2008/14174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik

Related Posts

Bir cevap yazın