Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Meslek mensuplarının maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına binaen basın yayın yoluyla taleplerimizi dile getirdiğimiz ilanımız https://www.memurlar.net/haber/1029075/muhasebe-denetmenleri-ek-gosterge-cetvelinde-hak-ettigi-yeri-istiyor.html adresinde yayımlandı.
Taleplerimizi şöyle;

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız;

Bizler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca denetim elemanı olarak ataması yapılıp teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla yetkili Muhasebe Denetmenleriyiz.

A Grubu KPSS sınavı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan kurum sınavının yazılı ve mülakat aşamalarında başarı göstermemiz neticesinde; Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak mesleğe kabulümüz yapıldı. 3 yıl süren yardımcılık sürecinin bitiminde yazılı ve ardından sözlü olarak yapılan mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra, Bakanlığımız tarafından Muhasebe Denetmeni olarak atandık ve Bakanlığın uygun gördüğü illerde yer değişikliğine (rotasyon) tabi olarak özveriyle görev yapmaktayız.

Muhasebe Denetmenleri olarak, 657 sayılı Kanunun ek gösterge cetvelinde “2200 ek gösterge verilenlerin bulunduğu (h) tablosunda” yer almaktayız. Aşağıda belirtmiş olduğumuz gerekçelere dayanarak; “3600 ek gösterge verilenlerin bulunduğu (g) tablosunda” yer almamız gerektiğine inanıyoruz.

1) Statümüz Uygun ve Bütün Şartları Taşıyoruz : 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 241’inci maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığınca denetim elemanı olarak atamamız yapılıyor. Defterdarlıkların tüm birim ve Müdürlükleri üzerinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine sahibiz. 657 Sayılı DMK’da yer alan Ek Gösterge cetveli “g” tablosunda belirtilen bütün şartları (yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirip mesleğe özel yarışma sınavıyla girmek ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmak) taşıyoruz. Dolayısıyla statü ve şartları yönünden hakettiğimiz ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer almayı istiyoruz.

2) Kariyer Meslekler Sınıfında Sayılan Denetim Elemanlarıyız: 375 sayılı KHK’nın “Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamı” başlıklı ek 24’üncü maddesinde, diğer denetim elemanları ile birlikte yer alıyoruz. Çalışma usul ve esaslarımız “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Yönetmeliğimizle, Bakanlığımız birimlerindeki görev ve yetkilerimize ilaveten, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına giren konular da dahil olmak üzere, il dışı görevlendirme yapılmak suretiyle ülke düzeyinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapma görev ve yetkisi verilmiştir. Bu bağlamda; A grubu kariyer meslekler arasında denetim elemanı sıfatıyla yer alan biz Muhasebe Denetmenlerinin, ek gösterge tablosunun “h” cetvelinde yer almaya devam etmesi, hukuk ve adalet ilkelerini zedeleyecektir.

3) Hakkaniyet : Muhasebe Denetmenlerince teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaları yapılan Defterdarlığa bağlı birimlerin Müdürlerine hali hazırda 3000, aynı birimlerde fakülte mezunu olarak görev yapan Memurlara 2200 ek gösterge uygun görülmüşken; hak, hukuk ve adalet ilkeleri gereğince Muhasebe Denetmenlerinin hali hazırdaki ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer alması gerektiğine inanıyoruz.

4) Aynı Statüde Olanlara, (g) Tablosunda Yer Verildi: İl Eğitim Denetmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak 01/03/2014 tarihine kadar “İl Eğitim Denetmeni” unvanıyla görev yaptılar ve bu ünvanlarıyla ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer aldılar. 375 sayılı KHK’nın “Müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör, aktüer istihdamı” başlıklı ek 24’üncü maddesinde sayılan denetim elemanlarından Muhasebe Denetmenleri dışındakiler ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer almaktadır. Ayrıca 2011 yılına kadar bizlerle özlük, statü ve ünvan olarak aynı konumda olan Vergi Denetmenleri 646 sayılı KHK ile Vergi Müfettişi olarak atanmış ve ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer almışlardır. Dolayısıyla Muhasebe Denetmenlerinin de diğer denetim elemanlarının yer aldığı ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer alması gerektiğine inanıyoruz.

Ülke gündeminde yer alan ek gösterge düzenlemesi kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 ilinde verilen her türlü görevi layıkıyla yerine getirdiğimiz inancıyla, atanma usullerimiz, yetkilerimiz, statümüz, özlük haklarımız ve yaptığımız görevler göz önünde bulundurularak,

Muhasebe Denetmenlerinin, hali hazırdaki ek gösterge cetvelinin (g) tablosunda yer alması hususundaki talebimizi, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olmak üzere, Kamuoyuna saygıyla sunarız.

MUHASEBE DENETMENLERİ DERNEĞİ

Bir cevap yazın